Vind hier het antwoord op jouw vraag:

Algemene Vragen

Uw inleg is € 295,- of een veelvoud hiervan. Per inleg van € 295,- krijgt u de opbrengst in kWh van 1 zonnepaneel toegerekend. Uw energiebelasting wordt kwijtgescholden over deze opbrengst (regeling Verlaagd Tarief). Echter, de regeling bepaalt dat de kwijtschelding niet hoger kan zijn dan uw verbruik. Verbruikt u bijvoorbeeld 3.000 kWh per jaar dan krijgt u de kwijtschelding over maximaal 3.000 kWh (deelname met maximaal 12 zonnepanelen). Wij adviseren dan ook om voor maximaal 85% van uw jaarverbruik deel te nemen in de centrale.

Er geldt nog een andere limiet: u mag maximaal meedoen tot 10.000 kWh (40 zonnepanelen).

Ja, u kunt dan deelnemen met opwekking tot uw totale elektriciteitsverbruik, zie de vorige vraag. Het totaal van de opwekking van de panelen op uw eigen dak en de opwekking door Stralend MVV met de zonnepanelen aangeschaft met uw inleg in dit project moet beneden uw eigen stroomverbruik blijven om optimaal van het belastingvoordeel te profiteren. Heeft u zonnepanelen op uw eigen dak waarmee u 1.200 kWh opwekt (en u verbruikt ook 3.000 kWh) dan krijgt u maximaal de korting energiebelasting over 1.800 kWh (het verbruik minus de thuis opgewekte energie).

Als u al winddelen heeft kunt u ook meedoen. U kunt nu voor maximaal uw eigen verbruik deelnemen en hoeft geen rekening te houden met uw winddelen. Als u winddelen heeft, krijgt u als vergoeding de kale kWh prijs. U betaalt dan wel nog de energiebelasting over die “wind”kWh. Als u nu ook meedoet in de zonnecentrale betaalt u ook de energiebelasting over het aantal kWh dat met die winddelen opgewekt wordt niet meer!

Energiebedrijf Limburg heeft een overstapservice die het overstappen voor u zo eenvoudig mogelijk maakt. Bij inschrijving op de Zonnecentrale Stralend MVV helpen wij u met de overschrijving.

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor sommigen niet wenselijk is om op korte termijn over te stappen naar Energiebedrijf Limburg als energieleverancier. Dit kan bijvoorbeeld doordat u uw langlopende contract bij een andere energiemaatschappij niet op korte termijn wilt opzeggen, of dat u als ondernemer bij een inkoopcollectief van een ondernemersvereniging bent aangesloten en niet zomaar kunt overstappen. U kunt gewoon meedoen aan de zonnecentrale als uw huidige energiemaatschappij de Regeling Verlaagd Tarief ondersteunt. Zie hiervoor de lijst met energieleveranciers.

Doordat uw huurwoning zonnepanelen krijgt heeft u geen elektriciteitskosten meer en betaalt u hierdoor geen energiebelasting meer op elektra. Deelname in de zonnecentrale is in dat geval niet meer aantrekkelijk. U kunt uw inleg overdragen aan andere geïnteresseerden in de zonnecentrale. Zie verder de volgende vraag.

U mag, na toestemming van het bestuur van de Coöperatie Stralend MVV, het restant van uw inleg overdragen, bijvoorbeeld als u verhuist. U bent echter wel verplicht deze eerst aan te bieden aan de andere leden van de coöperatie. De leden hebben vervolgens twee weken de tijd om hierop te reageren. Als niemand van de leden uw inleg wil overnemen, dan bent u vrij om het aan eenieder binnen het postcoderoosgebied aan te bieden mits deze persoon lid wordt van de coöperatie Stralend MVV.

Stralend MVV zal een wachtlijst samenstellen van mensen uit het postcoderoosgebied die geïnteresseerd zijn om alsnog deel te nemen in de zonnecentrale en daartoe uw restant inleg willen overnemen.

De restwaarde van uw inleg is uw aandeel in het eigen vermogen van de coöperatie aan het einde van de exploitatieperiode. Zoals u uit het overzicht van de begrote exploitatie in hoofdstuk 2 kunt afleiden, hebben wij over de gehele exploitatieperiode van 25 jaar cumulatief een positief resultaat van € 26.000 geprognosticeerd. Per paneel zou dit een einduitkering van € 30,- betekenen.

Voor uw aandeel in het eigen vermogen van de coöperatie wordt een deelnemersrekening bijgehouden. Stel u neemt deel met één zonnepaneel dan zijn de begrote mutaties op uw deelnemersrekening als volgt:

 

Zoals eerder beschreven verdient u uw investering reeds terug en realiseert u een rendement via de postcoderoosregeling. Door uw aandeel in de positieve exploitatie van de coöperatie wordt uw rendement enigszins verhoogd.

Wij willen hierbij opmerken dat bovenvermelde restwaarde berust op een schatting. De coöperatie zal uiteindelijk altijd de daadwerkelijke exploitatieresultaten (lees: het saldo van uw deelnemersrekening) uitkeren. Deze kunnen hoger of lager uitvallen dan deze schatting.

Ja, u kunt dan deelnemen met opwekking tot uw totale elektriciteitsverbruik, zie de vorige vraag. Het totaal van de opwekking van de panelen op uw eigen dak en de opwekking door Stralend MVV met de zonnepanelen aangeschaft met uw inleg in dit project moet beneden uw eigen stroomverbruik blijven om optimaal van het belastingvoordeel te profiteren. Heeft u zonnepanelen op uw eigen dak waarmee u 1.200 kWh opwekt (en u verbruikt ook 3.000 kWh) dan krijgt u maximaal de korting energiebelasting over 1.800 kWh (het verbruik minus de thuis opgewekte energie).

Financiële Vragen

Het inleggeld per zonnepaneel is gebaseerd op de prijs die Coöperatie Stralend MVV moet betalen voor de technische installatie, de zonnepanelen, de omvormers en de bekabeling, voor de bouwkundige aanpassingen, nieuwe meterkasten en nieuwe aansluitingen bij Enexis, het inhuren van financiële en technische expertise, de juridische kosten, marketingkosten en bank- en administratiekosten. Ook is er in deze prijs een bedrag opgenomen als éénmalige bijdrage aan MVV. Daarnaast is er een bijdrage in de liquiditeit van de centrale voor het eerste jaar. De prijs voor een zonnepaneel bestaat uit de complete investering in de zonnecentrale gedeeld door het aantal te plaatsen panelen.

Als u uw energie bij Energiebedrijf Limburg betrekt geven wij eenmaal per jaar aan Energiebedrijf Limburg door hoeveel kWh met uw inleg is opgewekt. Over dit aantal kWh hoeft u geen energiebelasting te betalen. Uw energieleverancier verrekent deze kwijtschelding van de energiebelasting met uw jaarafrekening.

Als uw leverancier ook de elektronische meldingen van Coöperatie Stralend MVV accepteert informeren wij hen op dezelfde wijze als wij bij Energiebedrijf Limburg doen. Anders ontvangt u van de coöperatie elk jaar een overzicht met de opbrengst van het door uw inleg aangeschafte zonnepaneel. Met dit overzicht vraagt u zelf de korting op uw energiebelasting aan bij uw energiemaatschappij. Dit kan vaak gewoon per e-mail. Er zijn ook enkele energieleveranciers die niet meewerken aan de uitbetaling van de korting op de energiebelasting. Ga na in onze lijst met energieleveranciers of uw energieleverancier dit faciliteert.

Op het einde van het jaar stelt Stralend MVV vast hoeveel energie – in kWh – er opgewekt is in dat jaar. Dat hangt af van het aantal zonuren en van de hoeveelheid bewolkte dagen in dat jaar. De totale hoeveelheid opgewekte energie wordt verdeeld over het aantal zonnepanelen. Daarmee weten we hoeveel kWH aan elk zonnepaneel toegerekend wordt. Afhankelijk van de jaarlijkse hoogte van de energiebelasting wordt dan de reële korting op uw energierekening berekend. In de berekeningen gaan we uit van gemiddelden, in de praktijk zal het soms iets meer zijn, soms iets minder: Coöperatie Stralend MVV kan geen garanties geven hoe dit per jaar uitpakt.

Stralend MVV sluit een zonnepanelenverzekering af waarbij de installatie verzekerd is voor alle van buiten komende schades (diefstal, vandalisme en brand) en waarbij een vergoeding voor productieverlies gegeven wordt. De onderdelen van de installatie kennen elk een garantie van de leverancier. Zo hebben de zonnepanelen een fabrieksgarantie van 12 jaar en een vermogensgarantie van 80% na 25 jaar. Op de omvormers zit een fabrieksgarantie van 5 jaar. Ook krijgt de installatie een monitoringssysteem waarmee dagelijks de werking van de zonnecentrale gecontroleerd zal worden.

Voor de particulier geldt dat de waarde van deelname in een coöperatie als onderdeel van zijn/haar vermogen wordt gezien. Als dat boven de (vermogens)vrijstellingsgrens uitkomt betaalt u daarover vermogensbelasting in box 3. Als uw inleg in de centrale groter is dan 5 % dan telt uw deelname als aanmerkelijk belang (box 2). Deze situatie zal bij Stralend MVV niet voorkomen.

Deelnemers worden lid van de coöperatie zodra ze hun contributie en hun aanbetaling van het inleggeld hebben voldaan. De inleggelden worden pas vrijgegeven nadat de opdracht tot realisatie van de zonnepaneleninstallatie is gegeven. Wanneer de Zonnecentrale Stralend MVV niet gerealiseerd wordt, wordt de aanbetaling van de inleg teruggestort aan de deelnemer.

Heeft u nog andere vragen? Laat het ons weten!